Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Statut Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie.


Wstęp

Pojęcie i zakres profilaktyki.

ZST-E w Radzionkowie podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym w zakresie opieki nad młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu Zespołu Szkół w Radzionkowie oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Przez profilaktykę rozumiemy zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zagrożeń w zakresie zaburzeń rozwojowych, uzależnień od używek (narkotyki, alkohol, tytoń i inne), niepowodzeń szkolnych, zaburzeń odżywiania, konfliktów rodzinnych, zaburzeń integracyjnych i adaptacyjnych w środowisku szkolnym i innych pojawiających się zagrożeń.

Warunki realizacji programu

Program profilaktyki ZST-E w Radzionkowie realizują wszyscy nauczyciele szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół zatrudnia pedagoga szkolnego, który koordynuje i nadzoruje realizację programu profilaktyki uzależnień w postaci zajęć profilaktycznych dla młodzieży, ankiet przeprowadzanych w środowisku uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Program profilaktyki środowiska uczniowskiego utworzony został przy współpracy z:

 • Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego;
 • Poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • Komisariatem Policji;
 • Parafią p.w. WNMP w Rojcy;

oraz organizacjami wspomagającymi:

 • Wydział Edukacji i Kultury gminy Radzionków;
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radzionkowie;
 • Mediami (radio "Piekary", gazeta "Gwarek", gazeta "Radzińczanin", gazeta "Głos Radzionkowski");
 • Centrum Kultury "KAROLINKA"
 • kluby sportowe (MKS "Sokół Rojca", GKS "Ruch Radzionków")
 • i inne.

Działanie szkoły w kierunkach poprawy w/w zagrożeń oparte jest na:

 • raporcie z diagnozy pracy ZST-E w Radzionkowie przeprowadzonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
 • ankiety przeprowadzonej przy współpracy z komisariatem Policji w Radzionkowie;
 • ankiety przeprowadzonej wewnętrznie wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • analizie dokumentacji szkolnej (frekwencja, wyniki w nauce);
 • analizie wywiadów z rodzicami podczas zebrań, konsultacji itp.
 • indywidualnej obserwacji uczniów przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Wytyczne do eliminowania zagrożeń

 1. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli na temat zagrożeń, sposobów ich rozpoznawania i częściowego lub całkowitego eliminowania.
 2. Wyposażanie biblioteki szkolnej w fachowe materiały i publikacje dotyczące profilaktyki.
 3. Włączanie przedstawicieli Samorządu Szkolnego do konkretnych działań (uczniowie powinni mieć prawo do zgłaszania pomysłów i inicjatyw, a także do poczucia odpowiedzialności za to co dzieje się w ich środowisku uczniowskim).
 4. Organizowanie systematycznych i profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach:
  • lekcji wychowawczych;
  • zastępstw;
  • spotkań dodatkowych.
 5. Organizowanie w szkole imprez tematycznych (happeningi, konkursy, przedstawienia).
 6. Realizowanie programów profilaktycznych przez wychowawców, szkolnych liderów oraz specjalistów z zewnątrz.
 7. Systematyczne omawianie w ramach Rady Pedagogicznej efektów realizacji planu profilaktycznego w szkole z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 8. Starania w celu zapewnienia uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu (różnorodna atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych, aktywne formy spędzania czasu ):
  • szkolny klub sportowy:
   • sekcja piłki koszykowej chłopców;
   • sekcja piłki siatkowej dziewcząt;
   • sekcja piłki siatkowej chłopców;
   • siłownia;
   • aerobik.
  • koło informatyczne:
   • klub internetowy.
  • koło taneczne:
   • taniec sportowy;
   • zespół "MIRAŻ"
  • dyskusyjny klub filmowy;
  • koło języka angielskiego;
  • koło turystyczno - krajoznawcze;
  • gazeta szkolna "GLOBAL".
 9. Kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców i uczniów (spotkania na sali gimnast. - wspólna gra i zabawa).
 10. Promocja zdrowego stylu życia (kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów i zachowań chroniących zdrowie własne i innych).
 11. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 12. Kształtowanie systemu wartości - czerpanie wzorów osobowych.
 13. Współudział szkoły w organizowaniu imprez profilaktycznych na terenie gminy, powiatu zaprzyjaźnionych szkół.
 14. Udoskonalanie bazy technicznej Zespołu Szkół w Radzionkowie.

Działania pedagoga szkolnego i zespołu ds. profilaktyki szkolnej

 1. Pedagog prowadzi diagnozę psychologiczną i udziela wsparcia terapeutycznego uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 2. Konsultuje trudności pojawiające się w kontaktach nauczyciel - uczeń i udziela obu stronom w celu rozwiązania problemu.
 3. Pedagog szkolny udziela konsultacji dla rodziców uczniów w formie porad psychologicznych, pomocy w rozwiązaniu spraw szczególnie trudnych.
 4. Pedagog w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na kształtowanie właściwej atmosfery kształcenia poprzez pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, psychoedukację, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rodzicami uczniów, usprawnianie komunikacji między uczniami oraz w relacji nauczyciel - uczeń.
 5. Pedagog prowadzi zajęcia integracyjne dla oddziałów pierwszorocznych.
 6. Tworzy grupy terapeutyczne dla młodzieży, których celem jest poprawa ich funkcjonowania społecznego i psychologicznego.
 7. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli obejmujące takie m.in. zagadnienia jak asertywność, sprawna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie uzależnieniom itp.
 8. Analizuje wyniki nauczania oraz frekwencję w celu ustalenia przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 9. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów przejawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 10. Udziela fachowej pomocy wychowawcom i innym nauczycielom w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 11. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania problemów osobistych, niepowodzeń szkolnych (badania dysfunkcji) i preorientacji zawodowej.
 12. Inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia w zakresie edukacji zdrowotnej, zagrożeń, uzależnień, zaburzeń odżywiania.
 13. Udziela wychowawcom pomocy w zakresie przygotowania do lekcji wychowawczych.
 14. Pedagog udziela wsparcia zgłaszającym się uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się w wyniku niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych, w przypadkach napięć w kontaktach rówieśniczych.
 15. Pedagog podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 16. Pedagog udziela uczniom pomocy w zakresie preorientacji zawodowej.
 17. Pedagog współpracuje z Samorządem Szkolnym i Dyrekcją Zespołu Szkół w zakresie przestrzegania praw ucznia oraz wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 18. Pedagog szkolny współpracuje z sądem rodzinno-opiekuńczym i innymi instytucjami.
 19. Pedagog zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji:
  • dziennika pedagoga Zespołu Szkół w Radzionkowie;
  • ewidencji uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie;
  • rejestru postanowień sądowych dotyczących uczniów;
  • sprawozdań z działalności pedagoga za każdy okres każdego roku szkolnego.

Weryfikacja i całościowa ewaulacja szkolnego programu profilaktyki

 1. Po roku - diagnoza wybranych obszarów zagrożeń wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 2. Po zakończeniu cyklu kształcenia.
 3. Na polecenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie.

Rekrutacja 2017

Ostatnie fotkiProjekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo
 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.