Podstawa prawna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r wraz z późniejszymi zmianami.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Konwencja o Prawach Dziecka.

Wstęp

 1. Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty i zdecydował się na jej współtworzenie.
 2. Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników.
 3. Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Szkoła w wychowywaniu współpracuje z rodzicami.
 4. Szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów: pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców, zajmuje w procesie wychowania szczególne miejsce. Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest tę rolę wychowawczą podjąć i jak najlepiej wypełnić.
 5. W wychowywaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartości i godność osoby ludzkiej.
 6. Celem procesu wychowania w szkole jest:
  • rozwijanie dobrych cech osobowych ucznia (wysokiej kultury osobistej, dobroci, wrażliwości na krzywdę ludzką, szacunku dla starszych, tolerancji),
  • przygotowanie ucznia do podejmowania dojrzałych decyzji,
  • wyrobienie u ucznia szacunku do wartości (ogólnospołecznych, etycznych, religijnych, itp.),
  • kształtowanie w uczniu miłości do Ojczyzny,
  • przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy,
  • przygotowanie ucznia do świadomego i czynnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Wychowawcy

Istotą działań wychowawczych naszej szkoły jest wspólny front wszystkich, którzy mają kontakt z wychowankiem (dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych). Wychowanie obejmuje człowieka, we wszystkich sferach jego osobowości. Wychowawcy powinni pamiętać, że wychowują przede wszystkim własnym przykładem, wiernością wyznaczonym normom etycznym. Dlatego:

 • szanują i uczą poszanowania godności każdego człowieka oraz szacunku do życia ludzkiego,
 • kierują się we wszystkich swoich działaniach prawdą i umiłowanie prawdy przekazują wychowankom,
 • uczą rozróżniania dobra i zła, umacniając w młodym człowieku dobro,
 • kochają i uczą miłości do kraju ojczystego, tradycji i szeroko pojętej kultury narodowej,
 • wszyscy pracownicy naszej szkoły reagują na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,
 • wszyscy wymagają od wychowanków odpowiedzialnych postaw, tworząc jednocześnie klimat rzetelnej i życzliwej pracy,
 • wszyscy pracownicy szkoły troszczą się o atmosferę otwartości, życzliwości. dialogu, pogody, ogarniając tym klimatem młodzież,
 • wszyscy pracownicy naszej szkoły dbają, by szkoła była estetyczna i schludna.
 • odpowiedzialną postawą i działaniami wspierają rozwój uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

Szczególną rolę w procesie wychowania odgrywa wychowawca klasowy. Dlatego:

 • przekazuje ogólnoludzkie wartości, wzorce postępowania, proponuje zachowania ułatwiające dobre wybory,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie kierunku rozwoju osobowości dziecka,
 • pełni rolę towarzysza rozwoju młodego człowieka, pomaga mu w pokonywaniu bieżących trudności,
 • ukierunkowuje zachowanie ucznia i koryguje przejawy negatywnych zachowań,
 • wychowawca jest człowiekiem o dużej kulturze osobistej i takcie pedagogicznym,
 • szanuje godność osobistą ucznia i nie narusza prywatności jego uczuć,
 • pozwala wychowankom na wyrażanie własnych poglądów,
 • jest wymagający w stosunku do siebie i uczniów,
 • pomaga uczniowi odnaleźć sens życia i wytyczyć kierunki dalszego rozwoju,
 • jest konsekwentny, umiejętnie stosuje nagrody i kary,
 • troszczy się o stosunek ucznia do nauki oraz o jego osiągnięcia szkolne,
 • analizuje przyczyny niepowodzeń wychowanka oraz informuje rodziców o jego postępach,
 • wdraża uczniów do samooceny i samokontroli.

Wychowankowie

 1. ZST-E w Radzionkowie zapewnia swym uczniom wszechstronny rozwój we wszystkich sferach ich osobowości, począwszy od wychowania fizycznego poprzez sferę intelektu, emocji, aż do sfery ducha.
 2. Nasza szkoła kładzie nacisk na samowychowanie; wspomaga ucznia w procesie codziennego intelektualnego, emocjonalnego i duchowego usamodzielniania się.
 3. Uczeń jako członek społeczności szkolnej posiada swoje prawa i obowiązki. Do tych pierwszych należą:
  • prawo do uzyskania rzetelnej wiedzy przygotowującej do podjęcia pracy zawodowej lub nauki na wyższych uczelniach,
  • możliwość zwracania się w każdej sprawie do wychowawcy, dyrekcji, nauczycieli, katechetów, w celu uzyskania pomocy,
  • prawo do rozwijania własnych zainteresowań i twórczości w ramach samorządu uczniowskiego, kół przedmiotowych, wycieczek i wszelkich innych zorganizowanych form życia szkolnego,
  • prawo do nauki w warunkach bezpieczeństwa, ładu, estetyki i ogólnej kultury bycia,
  • prawo do twórczego udziału we wszystkich dziedzinach życia szkoły,
  • prawo do korzystania za wiedzą i zgodą dyrektora z całego wyposażenia szkoły w zakresie potrzebnym do realizacji zadań szkolnych,
  • prawo do pracy i wypoczynku w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa.
 4. Ucznia w naszej szkole obowiązuje:
  • sumienna praca nad zdobywaniem wiedzy i formowaniem własnej osobowości,
  • punktualność i systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
  • szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły, koleżeńska postawa wobec rówieśników,
  • przestrzeganie zarządzeń dyrekcji,
  • kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą, w tym dbałości o kulturę słowa,
  • dbałość o sprzęt szkolny oraz o ład w budynku i wokół niego,
  • poszanowanie zdrowia własnego i innych (niepalenie tytoniu na terenie szkoły, nie używanie i nie rozprowadzanie narkotyków, przestrzeganie zasad trzeźwości, przeciwstawianie się przejawom patologii społecznej),
  • godne reprezentowanie szkoły w miejscach publicznych.
 5. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego rolą jest:
  • uczestniczenie w realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów,
  • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

Współpraca wychowawcza z rodzicami

 1. Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice.
 2. Nauczyciele jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania, nie ponoszą zatem całkowitej odpowiedzialności za to dzieło.
 3. Kierunek działalności wychowawczej w naszej szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców.
 4. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:
  • współtworzenie programu wychowawczego, zapoznawanie się z programem kształcenia, wychowania i opieki oraz organizacją procesu nauczania,
  • uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego i szkolnej służby zdrowia,
  • uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami,
  • proponowanie form tych spotkań i dobór osób prowadzących,
  • indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,
  • uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole,
  • udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,
  • uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach.
 5. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Szkoły i klasowych rad rodziców.

Szkoła w środowisku lokalnym

 1. Środowisko ma ogromny wpływ na rozwój osobowości ucznia. Może ono być pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych, w przygotowaniu wychowanków do dobrych wyborów życiowych.
 2. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi:
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
  • Komisjami: Edukacji i Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Radzionkowa,
  • Centrum Kultury "KAROLINKA",
  • Sądem Wojewódzkim i Sądem Rejonowym,
  • Kuratorami zawodowymi i społecznymi,
  • Wojewódzką Poradnią Uzależnień,
  • Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy,
  • Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w Radzionkowie,
  • Komendą Rejonową Policji,
  • Klubem Sportowym MKS Sokół Rojca,
  • Wojewódzkim Zarządem Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Czerwonego Krzyża,
  • Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji,
  • Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
  • Zakładami pracy (praktyki miesięczne),
  • Gimnazjami.

Wychowanie patriotyczne, zwyczaje i obyczaje szkolne

 1. Wychowanie patriotyczne w naszej szkole traktowane jest jako wartość o podstawowym znaczeniu. Dlatego zadaniem wszystkich nauczycieli jest budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, a społeczności lokalnej i państwowej w szczególności.
 2. Rozwojowi obyczajowości szkolnej i ukształtowaniu właściwych postaw etycznych i patriotycznych służyć będą następujące działania:
  • w dniu inauguracji i zakończenia roku szkolnego uczniowie wyznania rzymsko-katolickiego wraz z nauczycielami i pracownikami administracyjno-obsługowymi uczestniczą we Mszy świętej w kościele p.w. W.N.M.P. w Rojcy. Uroczystości w auli szkolnej przebiegają zgodnie z określonym ceremoniałem,
  • dniom 17 września i 3 maja jest poświęcony apel, który przez radiowęzeł szkolny wygłasza nauczyciel historii,
  • w ciągu roku szkolnego organizowane są dwie uroczyste akademie. Pierwsza z okazji rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, druga jest poświęcona Narodowemu Świętu Niepodległości,
  • w dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia odbywa się spotkanie opłatkowe dla byłych i obecnych pracowników szkoły. W tym samym dniu dyrektor składa przez radiowęzeł wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia Bożonarodzeniowe. W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia wychowawcy mogą organizować w swoich klasach spotkania opłatkowe,
  • wszyscy uczniowie wyznania rzymsko-katolickiego pod opieką wychowawców biorą udział w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych,
  • uczniowie klas maturalnych wyznania rzymsko-katolickiego biorą udział w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczą także katecheci. Do udziału w niej zaproszeni są również wychowawcy i rodzice,
  • w dniu poprzedzającym wiosenną przerwę świąteczną dyrektor składa całej społeczności szkolnej życzenia Wielkanocne,
  • pożegnanie absolwentów szkół średnich i zasadniczych odbywa się w auli według uroczystego ceremoniału.

Rekrutacja 2017

Ostatnie fotkiProjekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo
 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.