REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
ZESPOŁU
SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
W RADZIONKOWIE

opracowany na rok szkolny 2013/2014


§1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (01.07.2002). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

§2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Podstawowe cele praktyki:

 1. zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych;
 2. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
 3. poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
 4. zapoznanie się z zakresem, rodzajem produkcji, usług, ich jakością i sprzedażą;
 5. zapoznanie się ze stosowną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem;
 6. zdobycie umiejętności prawidłowej nowoczesnej organizacji pracy, poprawnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach;
 7. opanowanie umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami, zgodnie z zawodem;
 8. wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów.

2.2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:

 1. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu;
 2. obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu;
 3. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole;
 4. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie;
 5. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy;
 6. ocenić jakość wykonanej pracy;
 7. przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż. i ochrony środowiska.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

§3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. Przygotowanie do praktyki
Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu w szkole;
 2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP;
 3. uaktualnienie pracowniczej książeczki zdrowia;
 4. przygotowanie zeszytu zwanego dalej "dzienniczkiem praktyk";
 5. wpisanie do dzienniczka praktyk programu , który będzie realizowany podczas praktyki i uzyskanie akceptacji Dyrekcji Szkoły.

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej. Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą;
 2. poprawny wyglądu;
 3. właściwy ubiór;
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 5. ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
 6. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;
 7. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia;
 8. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna;
 9. systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk, tj. zapisując w nim wszystkie czynności przez siebie wykonane oraz dodatkowo należy również: zapisywać ważniejsze spostrzeżenia technologiczne, wklejać druki, robić szkice;
 10. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk (zgodnie z zaleceniami kierownika) - do kontroli i podpisu;
 11. przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dziennika zajęć celem wpisania oceny za odbytą praktykę, na podstawie obecności i egzaminu końcowego;
 12. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do szkolnego opiekuna praktyk.

3.3. Wygląd
Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu przez co rozumie się:

 1. szczególną dbałość o higienę osobistą;
 2. ręce: czyste, zadbane;
 3. włosy: czyste, krótkie lub gładko spięte;
 4. delikatny makijaż lub brak.

3.4. Strój
Uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju roboczym;

 • strój zgodny z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie, lub wskazany przez opiekuna praktyk.

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez klientów jak pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy, a wobec pracodawców kształtują wizerunek szkoły.
3.5. Nieobecność na zajęciach
Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona , przy czym uwzględnia się wg Ustawy tylko 3 dni zwolnienia, pozostałą nieobecność należy odpracować w innym terminie. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

 1. zwolnienie lekarskie okazane kierownikowi i przekazane opiekunowi praktykantów. Nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

3.6 Nie zaliczenie praktyki zawodowej
Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia);
 3. nie odpracowania opuszczonych zajęć;
 4. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;
 5. braku wymaganej dokumentacji praktyki;
 6. złamania dyscypliny;
 7. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
 8. uzyskania negatywnej oceny;
 9. niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

§4. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
 2. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy;
 3. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
 4. zapoznania z kryteriami oceniania;
 5. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.;
 6. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;
 7. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej;
 8. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania;
 9. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

 1. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem;
 2. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami;
 3. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
 4. zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż.;
 5. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie;
 6. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy;
 7. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną;
 8. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
 9. kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia;
 10. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;
 11. zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły;
 12. utrzymywać stały kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły;
 13. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.;
 14. poinformować ucznia o propozycji oceny;
 15. ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk;
 16. zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną , uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

§6. KRYTERIA OCENIANIA

Do wystawienia ocen z praktyki uwzględnia się następujące elementy:

 1. uczeń odbył praktykę w wymiarze określonym programem;
 2. sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;
 3. stopień zainteresowania i angażowania się ucznia podczas odbywania praktyki.

Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej. Ocena wystawiona z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości.

§7. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

7.1 Ciąża

 • w przypadku niewidocznej ciąży - uczennica odbywa praktykę zawodową wyłącznie na własną odpowiedzialność i wyłącznie za zgodą zakładu pracy;
 • w przypadku ciąży widocznej - praktyka zawodowa jest przesunięta na inny termin na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego.

7.2 Na prośbę praktykanta za zgoda Dyrektora szkoły uczeń może odbyć praktykę w innym terminie, jeśli wymaga tego sytuacja osobista ucznia

§ 8. DODATEK

Uczeń może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w przeciwnym razie praktyka nie będzie zaliczona. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:

 1. posiadać osobowość prawną;
 2. prowadzić pełną księgowość;
 3. nie być w trakcie likwidacji.

Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (01.07.2002), przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu. W przypadku nie uzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, nie dopełnienia formalności, bądź nie wywiązania się zakładu z ustaleń - praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez szkołę.

Rekrutacja 2017

Ostatnie fotkiProjekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo
 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.