Dziś imieniny:
Bernarda Samuela

Trwają zapisy do naszej szkoły. Bądź w naszej lidze - Lidze Zawodowców.

 Statut

Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych

w Radzionkowie

 

 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.,                      

   Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego 

   (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.                        

    z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                           

   z 2003 r., Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

    przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2001 r., Nr 61, poz.624 z późniejszymi 

    zmianami).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

    klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i

    sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 83 poz. 562 z późniejszymi

    zmianami).

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

    pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i

    placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 11, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie         

    oświaty z późniejszymi zmianami.                                                                                                                            

2. Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych                             

   w Radzionkowie.                                                                                                                                                     

3. Technikum – należy przez to rozumieć Technikum nr 13 wchodzące w skład Zespołu Szkół   

   Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie.                                                                                                                                        

4. Szkole Zawodowej – należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 11

   wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie.                                                                         

5. Dyrektorze Zespołu Szkół – rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół                                       

    Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie.                                                                                                            

6. Wicedyrektorze Zespołu Szkół – rozumie się przez to zastępcę dyrektora Zespołu Szkół

    Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie.                                                                          

7. Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną, w skład

    której wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych                                 

    w Radzionkowie.                                                                                                                                               

8. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub

    prawnych opiekunów.                                                                                                                              

9. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece

    wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole.                                                                        

10. Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski.                                             

11. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć

     Śląskiego Kuratora Oświaty.                                                                                                                      

12. Statucie – rozumie się przez to niniejszy dokument.

 

   W Statucie Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie rozróżnia się 

organy zewnętrzne i wewnętrzne.

1. Organami zewnętrznymi są:                                                                                                                   

a) Powiat Tarnogórski jako organ prowadzący szkołę,                                                                                  

b) Śląski Kurator Oświaty jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Organami wewnętrznymi są:                                                                                                                    

a) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie,                           

b) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie,                     

c) Rada Rodziców Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie.

 

INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

1. Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie został powołany przez

    Powiat Tarnogórski i mieści się przy ulicy Z. Nałkowskiej 2 w Radzionkowie.                                        

    Organem prowadzącym Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie

    jest Powiat Tarnogórski, organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty.                                                                                                                                    

 2. W skład Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie wchodzą:                                

  a) Technikum nr 13- kształcące w profilach: technik elektryk, hotelarstwa, górnictwa

      podziemnego, eksploatacji portów i terminali, mechanik,                                                                                                         

  b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11.

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół tworzy, likwiduje i przekształca organ

    prowadzący.

4. Dyrektor szkoły wprowadza nowe kierunki kształcenia w porozumieniu z organem

    prowadzącym.

5. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu zarówno na pieczęciach,

   jak i na stemplach.

Rozdział II - Cele i zadania szkoły

§ 2

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz

   w przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając Program Wychowawczy

   Szkoły i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

   danego środowiska, o którym mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

   ukończenia szkoły,

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku

    kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań

   określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

d) pełni funkcję kształcącą, wychowawczą, kulturotwórczą, tworząc warunki

   do wielostronnego, społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju

   uczniów,

e) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Kształcenie i wychowanie w Technikum ma na celu:

a) umożliwienie uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego

    kwalifikacje zawodowe,

b) zapewnienie wszechstronnego (ogólnego) rozwoju uczniów i wychowanie ich

   na świadomych i twórczych obywateli,

c) teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technika

    lub pracownika o równorzędnych kwalifikacjach w specjalnościach określonych

    w nomenklaturach zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego,

d) zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego niezbędnego do wykonywania zawodu

    i umożliwiającego podjęcie studiów wyższych.

3. Nauczanie i wychowanie w Zasadniczej Szkole Zawodowej ma na celu:

a) praktyczne i teoretyczne przygotowanie kwalifikowanych robotników i pracowników

    w zawodach określonych klasyfikacją zawodów i specjalności szkolnictwa

    zawodowego,

b) wdrażanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej z pełną odpowiedzialnością

     i zrozumieniem jej znaczenia społeczno-gospodarczego,

c) zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego niezbędnego do wykonywania zawodu

    i umożliwiającego dalszą naukę, a także wdrażanie ich do samokształcenia oraz

    do podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej,

d) wychowywanie uczniów na świadomych i twórczych obywateli.

§ 3

1. Zespół Szkół realizuje zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów

    wykonawczych. W tym zakresie:

1) Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej i etnicznej,

    a w szczególności:

a) zapewnia mniejszości respektowanie jej wolności i praw obywatelskich przez

    większość,

b) zapewnia, że mniejszość nie może być zagrożona w swoich prawach; prawa

    większości nie mogą być normą w ustanawianiu wewnątrzszkolnych

    regulaminów i zarządzeń,

c) praca wychowawcza z młodzieżą polega na uzgadnianiu różnych interesów

    narodowych i etnicznych oraz sposobów ich realizacji.

2) Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości językowej.

3) Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej, a w szczególności:

a) praca dydaktyczno – wychowawcza z młodzieżą polega na poszanowaniu uczuć

    religijnych i wartości moralnych wszystkich uczniów,

b) prawa i zasady jednej wspólnoty religijnej nie mogą być bezwzględnie narzucane

   wszystkim pozostałym,

c) zapewnia, że przekonania religijne większości uczniów i ich rodziców nie mogą

    być normą w ustanawianiu wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń,

d) uczeń może być zwolniony z części zajęć przysposobienia obronnego, na które nie

    może uczęszczać ze względu na swoje przekonania religijne; na zasadach

    określonych regulaminem ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów.

4) Udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez:

a) popularyzowanie wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu rozwoju

    i potrzeb psychicznych młodzieży,

b) eliminowanie z procesu dydaktyczno – wychowawczego nadmiernych sytuacji

    stresowych,

c) udzielanie uczniom pomocy w kierowaniu ich własnym rozwojem,

    upowszechnianiem wśród nich samowychowania,

d) wspieranie ucznia z wybitnymi osiągnięciami,

e) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse

    edukacyjne uczniów,

f) wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku

   dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie

    informacji w tym zakresie,

g) zapewnienie w miarę potrzeby badania diagnostycznego w celu określenia poziomu

    rozwoju psychicznego młodzieży, ustalenie czynników hamujących lub

    zakłócających prawidłowy przebieg rozwoju,

h) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu

    Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły oraz wspieranie nauczycieli

     w tym zakresie,

i) eliminowanie przyczyn niedostosowania społecznego oraz ochrona przed

   demoralizacją poprzez poznawanie warunków życia uczniów, pedagogizację

   rodziców, współpracę z policją i sądem rodzinnym w przypadku występowania

   zjawisk demoralizujących młodzież,

j) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych

   wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania

   do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności

   w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

k) przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywaniu alkoholu i narkotyków przez

    młodzież,

l) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,

    nauczycieli i rodziców,

m) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

     kryzysowych.

5) Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły

     poprzez:

a) udzielanie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego,

b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia niepełnosprawnego,

c) badania okresowe,

d) kierowanie na badania specjalistyczne.

6) Umożliwia rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w miarę

     posiadanych środków przez: prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, udział

     w konkursach, olimpiadach, wycieczkach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych,   

     spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

7) Realizuje indywidualne programy nauczania oraz umożliwia uczniom ukończenie

     szkoły w skróconym czasie:

a) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela Dyrektor szkoły

    na wniosek ucznia, jego rodziców, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela

    uczącego zainteresowanego ucznia,

b) indywidualny program lub tok nauki mogą być realizowane na każdym poziomie

     kształcenia, w każdym typie szkoły i powinny sprzyjać ukończeniu szkoły

    w skróconym czasie,

c) szczegółowe zasady dotyczące trybu realizowania indywidualnego programu lub

    toku nauki przez ucznia reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r.

8) W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą,

     uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

     organizuje się dyżury nauczycielskie na przerwach oraz różnorodne działania

     profilaktyczne.

9) Podporządkowuje swoją strukturę organizacyjną celom dydaktycznym,

    wychowawczym, opiekuńczym kierując się przede wszystkim dobrem uczniów.

§ 4

1. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele w ramach zajęć obowiązkowych

   i nadobowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we

   współdziałaniu z Radą Rodziców, rodzicami, przedstawicielami organizacji

   uczniowskich oraz zakładami pracy wspierającymi jej działalność.

§ 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYKI

1. Zespół Szkół realizuje Program Wychowawczy obejmujący uczniów w całym cyklu

    kształcenia, w ramach którego między innymi:

a) umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej,

    etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie w tym

    względzie tolerancji,

b) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościach

    i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych

    i turystycznych,

c) nawiązuje kontakty ze szkołami państw europejskich oraz organizuje wyjazdy uczniów

    na praktyki zagraniczne, umożliwiające m. in. poznanie kultury, tradycji innych krajów

    Europy.

2. Program Wychowawczy Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady

    Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. W oparciu o Program Wychowawczy konstruowany jest program wychowawczy klasy

    na etap kształcenia oraz plan pracy wychowawcy klasowego na dany rok szkolny.

4. Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od priorytetów

   wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury

   opiniowania, o której mowa w pkt. 2.

5. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze szkoły określa Program Wychowawczy Szkoły.

 § 6

1. Zespół Szkół opracowuje i realizuje Program Profilaktyki, który zatwierdza do realizacji

    Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2. Szczegółowe priorytety w zakresie profilaktyki szkoły określa Program Profilaktyki

    Szkoły.

§ 7

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

    poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

    do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych

    w szkole programów nauczania.

2. Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy.

3. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania, promowania,

   egzaminowania określa regulamin zwany Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

   i Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów.

   Przed wdrożeniem w życie regulamin jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną

  po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje w szczególności:

a) sposoby formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania

   o nich uczniów i rodziców,

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

c) ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikacyjne według skali i w formach przyjętych

    w szkole,

d) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego,

e) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

5. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców

    lub na ich wniosek może dokonać zmian w WSO.

6. O zmianach w WSO uczniowie i ich rodzice muszą zostać powiadomieni na początku

   roku szkolnego.

 § 8

FORMY OPIEKI I POMOCY DLA UCZNIÓW

1. Zespół Szkół sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb

   oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa

    i higieny;

2) w zakresie bezpieczeństwa w szkole stosuje się przepisy zawarte w ustawie o systemie

    oświaty, w odpowiednich rozporządzeniach MENiS oraz przepisy zawarte

   w Kodeksie Pracy;

a) dbałość o bezpieczeństwo w szkole i odpowiednie reagowanie w przypadkach

    zakłócających to bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego pracownika

    szkoły,

b) na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły, uczniowie

   oraz osoby zaproszone przez Dyrektora lub innych pracowników szkoły,

c) uczniów Zespołu Szkół obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły

   w trakcie zajęć szkolnych,

d) opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych w szkole lub

    poza szkołą sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia,

e) podczas przerw śródlekcyjnych nauczyciele są zobowiązani do pełnienia

   dyżurów, zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich ustalonym przez Dyrektora szkoły,

f) zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami

  określa Dyrektor szkoły,

g) nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji, na dyżurze międzylekcyjnym

    inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły,

h) w czasie zajęć praktycznych na terenie szkoły opiekę sprawują instruktorzy

    zajęć, natomiast w zakładach pracy instruktorzy zawodu, a koordynatorem tych

   działań z ramienia szkoły jest kierownik szkolenia praktycznego,

i) w zakresie ochrony zdrowia podczas zajęć szkolnych uczniowie są objęci

   opieką pielęgniarki szkolnej; pielęgniarka udziela doraźnej pomocy

   medycznej, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych nawiązuje kontakt

   z pogotowiem.

3) zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek

     i imprez, które odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie

    ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. N 81, poz. 889 i Nr

    102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

    zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej,

    stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych,

b) uczestnicy imprez i wycieczek powinni być zapoznani z zasadami

    bezpieczeństwa oraz należy im zapewnić warunki do przestrzegania tych

    przepisów, w szczególności: zaopatrzyć ich w sprawny i odpowiedni sprzęt

    i ekwipunek, w apteczkę pierwszej pomocy, zapewnić im odpowiedni

    i bezpieczny transport, właściwe wyżywienie i noclegi,

c) kierownikiem wycieczki może być osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs

    kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim lub posiada

    uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika, instruktora turystyki

    kwalifikowanej lub pilota wycieczek,

d) kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub

    imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu

    umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach

    znajdujących się na trasie wycieczki,

e) uczestnicy wycieczek i imprez powinni być ubezpieczeni od następstw

    nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczek i imprez zagranicznych

    również kosztów leczenia,

f) opiekunem wycieczki, za zgodą Dyrektora szkoły, może być osoba niebędąca

    nauczycielem, w szczególności może to być rodzic dziecka uczęszczającego

     do naszego Zespołu Szkół,

g) w Zespole Szkół prowadzi się dokumentację przebiegu wycieczki i imprez

    szkolnych, która znajduje się w sekretariacie Zespołu Szkół,

h) zapewnienie przynajmniej 1 opiekuna dla grupy 30 uczniów przy wyjściu poza

    teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe,

    nadobowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki

    przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne,

i) zapewnienie przynajmniej 1 opiekuna dla grupy do 15 uczniów przy wyjeździe

   z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,

j) niedopuszczanie do udziału w wycieczkach uczniów, w stosunku do których

   istnieją przeciwwskazania lekarskie,

k) zakaz prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, gołoledzi, śnieżycy

    itp.,

l) sprawdzanie przez opiekuna wycieczki stanu liczbowego uczniów przed

   wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz

   po przybyciu do punktu docelowego.

  W Zespole Szkół funkcjonuje Regulamin wycieczek i imprez szkolnych, który określa

    szczegóły ich organizacji i realizacji.

   Zespół Szkół prowadzi rejestr wypadków uczniów i pracowników na terenie szkoły i poza

    nią, które są rejestrowane w kartach wypadkowości przez społecznego inspektora bhp.

4) Zadania inspektora bhp zawarte są w uchwale nr 16 Rady Ministrów z dnia 18.02.1992 

    r/M.P.Nr 7, poz. 48.

Do podstawowych zadań inspektora bhp, w zakresie troski o bezpieczeństwo w szkole

należy:

a) sporządzenie analizy stanu bezpieczeństwa wraz z propozycjami

    rozwiązań zapobiegających zagrożeniom zdrowia lub życia pracowników

    i uczniów szkoły,

b) bieżące informowanie Dyrektora szkoły o zagrożeniach zdrowia lub życia,

    wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, nauki i przestrzegania przez

    pracowników i uczniów Zespołu Szkół przepisów i zasad bhp,

d) przeprowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów

   dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych

   i podejrzanych o takie choroby,

e) prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników Zespołu Szkół.

5) sprawowaniu indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad

    - uczniami rozpoczynającymi naukę w klasach pierwszych poprzez szczególną opiekę

   wychowawców klas, Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli nauki zawodu:

a) wychowawcy zobowiązani są w ciągu pierwszego miesiąca nauki do zebrania

    dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej, warunków domowych

   ucznia poprzez ankiety, indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami;

   informacje o uczniach szczególnej troski wychowawca ma obowiązek

   przekazać pedagogowi szkolnemu oraz zespołowi uczącemu w danej klasie

   i wspólnie zorganizować szczególne formy opieki; wychowawcy oraz

   pozostali nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie

   danych osobowych,

b) organizowanie spotkań, pogadanek, imprez w celu ułatwienia adaptacji

   w nowej szkole.

    - z uczniami mającymi kłopoty z adaptacją w nowym środowisku oraz

    problemy z nauką opiekę sprawuje wychowawca klasy we współpracy z zespołem

     klasowym, pedagogiem szkolnym i rodzicami; do podstawowych form pracy z uczniami,

     którzy  mają trudności w nauce należą:

a) konsultacje indywidualne uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

b) zorganizowana pomoc koleżeńska zmierzająca do wyrównania poziomu wiedzy

   i umiejętności,

c) pomoc ze strony instytucji wspierających pracę szkoły np. poradnia

    psychologiczno – pedagogiczna,

d) inne.

  - uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu

    i wzroku sprawuje szkolna służba zdrowia, pedagog szkolny we współpracy

    z wychowawcą klasy poprzez:

a) współpracę z lekarzem uprawnionym do przeprowadzenia badań profilaktycznych,

b) kwalifikowanie uczniów do grup dyspanseryjnych,

c) kierowanie na badania do przychodni specjalistycznych,

d) indywidualizację pracy dydaktycznej i wychowawczej.

   - uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są

     szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc poprzez:

a) współpracę szkoły z instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno –

   Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, OPS, ZOZ, TPD, PCK

  (kierowanie na badania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do orzeczeń PPP,

  organizacja nauczania indywidualnego, pomoc w formułowaniu wniosków

 do OPS-u itp.),

b) powołanie w Zespole Szkół komisji do spraw pomocy materialnej (przydział stypendiów

    i zasiłków losowych w miarę posiadanych środków),

c) organizowanie uczniom doraźnej pomocy materialnej w zakresie bieżących spraw

    bytowych w ramach programów rządowych i pozarządowych przy współpracy

    z Radą Rodziców,

d) kwalifikowanie uczniów na zajęcia wyrównawcze we współpracy z wychowawcą,

    pedagogiem szkolnym i zespołami nauczycielskimi,

e) właściwa opieka pedagoga,

f) działanie pielęgniarki szkolnej w zakresie opieki zdrowotnej i działań

   profilaktycznych,

g) ścisła współpraca wychowawcy z domem rodzinnym.

  - nad uczniami wybitnie zdolnymi opiekę indywidualną sprawują nauczyciele poprzez:

a) kółka przedmiotowe ukierunkowane na przygotowanie uczniów do egzaminów,

    zawodów, konkursów i olimpiad przedmiotowych,

b) indywidualne konsultacje uczniów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

c) udział w programach edukacyjnych i badawczych prowadzonych przez wyższe

    uczelnie,

d) inne.

§ 9

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Co najmniej raz na kwartał szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (prawnymi

    opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze

    i edukacyjne.

3. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie

   i szkole,

b) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania z przepisami dotyczącymi zasad

    przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych i poprawkowych,

c) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę oraz organowi

    sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii na temat pracy szkoły.

4. Rodzice mają obowiązek:

a) dopełnienia czynności związanych z realizacją przez ich dziecko obowiązku

    szkolnego, poprzez zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia

    szkolne,

b) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

    szkolnych,

c) współpracy z wychowawcą klasy w zakresie osiągania przez dziecko jak

    najlepszych wyników w nauce, wychowaniu i rozwoju psychofizycznym.

5. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów rozpoczynających naukę szkoła organizuje

    wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów)

    z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:

a) edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły,

b) sposobami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

6. Oprócz stałych spotkań określonych w pkt. 2 i 3 szkoła zapewnia każdemu rodzicowi

    możliwość uzyskania:

a) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka,

b) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.

7. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje

    działania w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego

    ucznia.

8. W przypadku niewypełniania przez rodziców (prawnych opiekunów) zadań

     wychowawczych i opiekuńczych Dyrektor szkoły ma prawo do wezwania rodziców

     i pouczenia ich o konsekwencjach braku opieki nad dzieckiem, a także podjęcia działań

     przy współpracy z Wydziałem Rodzinnego Sądu.

 § 10

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DORADZTWA

I WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI

1) Zespół Szkół organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych

    z wyborem kierunku kształcenia, a także współdziałania z poradnią psychologiczno –

    pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc

    uczniom i rodzicom.

2) Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:

a) przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu,

b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych

    z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością

    przekwalifikowania się,

c) przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej,

    planowania karier zawodowych lub edukacyjnych.

3) Doradztwo dla uczniów w Zespole Szkół organizują:

a) pedagog szkolny,

b) wychowawca klasy,

c) zespół wychowawczy i zespoły przedmiotowe,

d) zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale.

4) Wewnątrzszkolne doradztwo realizowane jest poprzez:

a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kształcenia

    i planowania kariery zawodowej,

b) gromadzenie i udostępnianie informacji uczniom i rodzicom dotyczących

    kierunku dalszego kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy,

c) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł dodatkowych informacji

    na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat:

- rynku pracy,

- alternatywnych możliwości kształcenia,

- programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

d) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich

    rodzicom,

e) prowadzenie zajęć z młodzieżą, przygotowanie do świadomego planowania

    kariery, również poprzez uczestnictwo w projektach unijnych,

f) organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców,

g) wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizowaniu z uczniami zajęć

    związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich

    pierwszej pracy, a także w przygotowaniu uczniów do samodzielności w trudnych

    sytuacjach życiowych takich jak:

- egzaminy i wybór kierunku studiów, planowanie własnego rozwoju,

- poszukiwanie pracy,

- podjęcie roli pracownika,

- zmiana kierunku kształcenia lub zawodu,

- adaptacja do nowych warunków,

- korzystanie z bazy informacyjnej,

- pobudzanie uczniów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wyboru

  dróg życiowych.

Rozdział III - Organy szkoły

§ 11

1. Organami szkoły są:

- Dyrektor Szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

- Samorząd Uczniowski.

§ 12

DYREKTOR SZKOŁY

1. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor powołany na to stanowisko przez organ prowadzący

    szkołę.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za całokształt pracy szkoły, a w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły, reprezentuje

    szkołę na zewnątrz, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki

    harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania

    prozdrowotne,

b) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady

    Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem,

c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

d) dysponuje funduszami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi

    odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, może organizować

    administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

3. Do zadań szczegółowych Dyrektora szkoły w dziedzinie administracyjno – organizacyjnej

    należy:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą dydaktyczną, wychowawczą

    i opiekuńczą nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole,

b) powiadomienie Rady Pedagogicznej o wszystkich ważniejszych dla szkoły

    sprawach oraz dbałość o podstawowy dokument Rady Pedagogicznej – księgę

    protokołów,

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną, gospodarczą i majątkiem

    szkoły oraz określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników

    za powierzony im majątek,

d) powierzanie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych

    w Zespole Szkół po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, Rady

   Rodziców i Rady Pedagogicznej,

e) ustalenie zakresu czynności i kompetencji wicedyrektora i innych nauczycieli,

    pełniących w szkole funkcje kierownicze,

f) podejmowanie decyzji w sprawie zakresu czynności pracowników

   ekonomicznych, administracyjnych i obsługi,

g) niedopuszczanie pracowników do zajęć w przypadkach wymagających

    natychmiastowego odsunięcia ich od uczniów, do czasu podjęcia ostatecznej

   decyzji,

h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

i) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie środków

   finansowych szkoły,

j) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami oraz z innymi

   pracownikami szkoły w ramach istniejących przepisów prawnych,

k) ustalanie stawek miesięcznego wynagradzania według zasadniczego stopnia

    awansu zawodowego,

l) określanie zakresów czynności poszczególnych pracowników i ocenianie

   wyników tej pracy,

m) przygotowanie i terminowe przekazanie do zatwierdzenia w Starostwie

     Powiatowym w Tarnowskich Górach projektów organizacji szkoły oraz sporządzenie

     harmonogramu rocznego pracy szkoły i czuwanie nad jego realizacją,

n) czuwanie nad prawidłowością sporządzania list płac pracowników oraz

    zapewnienie wypłacania pracownikom należących im świadczeń,

o) czuwanie nad dyscypliną pracy i potrącanie z uposażenia pracowników należności

    z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz niedopełnienia

    terminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego,

p) udzielanie urlopów z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości pracy

     szkoły,

q) podpisywanie zaświadczeń dotyczących pracowników, wydawanych na ich

    życzenie,

r) hospitowanie zajęć lekcyjnych oraz okresowe ocenianie nauczycieli,

s) występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

t) wydawanie świadectw pracy i opinii o pracy pracowników,

u) kierowanie pracowników na komisje lekarskie,

v) przyznawanie kwot dodatków funkcyjnych wicedyrektorowi, kierownikowi,

w) przyznawanie nauczycielom dodatku motywacyjnego,

x) przyznawanie dodatku za wysługę lat,

y) przyznawanie nagrody jubileuszowej,

z) przyznawanie nauczycielom jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie się

    w związku z podjęciem pierwszej pracy w szkole,

a) przyznawanie nagród z zakładowego funduszu nagród oraz decydowanie

    o wypłatach z funduszu socjalnego.

4. Do zadań pedagogicznych i organizacyjnych Dyrektora należy:

a) okresowe, zgodne z harmonogramem szkoły i aktualnymi potrzebami zwoływanie

    posiedzeń Rady Pedagogicznej,

b) przedstawianie Radzie Pedagogicznej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego pełnych

    sprawozdań z bieżącej pracy szkoły, wykonania zamierzeń rocznego planu

    dydaktyczno – wychowawczego, wyników hospitacji, realizacji budżetu szkoły

    oraz sposobu wykonania uchwał Rady Pedagogicznej,

c) organizowanie i prowadzenie egzaminów różnego typu i kontrolowanie

    prawidłowości ich przebiegu,

d) kształtowanie systemu wychowawczego w szkole przez rozwijanie samorządności

    młodzieży, kierowanie tworzeniem programu wychowawczego szkoły, rocznego

    planu dydaktyczno – wychowawczego,

e) upowszechnianie wiedzy o Statucie Szkoły i innych ważnych dokumentach

    regulujących pracę szkoły,

f) nagradzanie i karanie uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły,

g) podpisywanie dokumentów uczniów (arkuszy ocen, świadectw, protokołów

   egzaminów) oraz kontrolowanie prawidłowości ich sporządzania

   i przechowywania,

h) Dyrektor szkoły może tworzyć nauczycielskie zespoły wychowawcze, zespoły

    przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje

    przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły na wniosek zespołu,

i) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

   w organizacji praktyk pedagogicznych.

5. Do zadań ekonomiczno – gospodarczych Dyrektora szkoły należy:

a) przygotowanie projektów wydatków finansowych (budżetu

    szkoły),

b) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i dbałość o całokształt stanu finansowego

    szkoły, nadzorowanie wszelkiej działalności finansowej w szkole,

c) decydowanie o zakupach z budżetu szkoły oraz współuczestnictwie

    w sporządzaniu i realizowaniu preliminarza wydatków Rady Rodziców,

d) dbałość o właściwe zabezpieczenie majątku szkoły przed zniszczeniem,

e) kontrolowanie stanu higieny i bezpieczeństwa w szkole oraz zlecanie

   odpowiedzialnym pracownikom działań prowadzących do podniesienia go,

f) przygotowanie rocznych projektów remontów oraz inwestycji

   i występowanie do organu prowadzącego z wnioskami o przydzielenie funduszu

   na realizację tych zadań,

g) wyznaczanie komisji przetargowej do przetargów na dostawy i usługi oraz

   na roboty budowlane zgodnie z ustawą z 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz

    zatwierdzanie wyników postępowania przetargowego i podpisywanie umów

   na dostawy, usługi lub roboty budowlane z firmami, które wygrały przetarg.

6. Do szczegółowych zadań Dyrektora szkoły w dziedzinie remontów i inwestycji należy:

a) przygotowanie umów i zleceń z wykonawcami prac,

b) współpraca z inspektorem nadzoru w czasie trwania prac,

c) kierowanie odbiorem technicznym wykonanych prac,

d) przeprowadzenie analizy złożonych przez wykonawców faktur, zwracanie

    szczególnej uwagi na zgodność wykonanych prac z zamówieniem,

    przeprowadzenie analizy kosztorysów oraz sprawdzenie ich pod względem

   merytorycznym,

e) dbałość o kompletność protokołów demontażu, złomowania i zużycia sprzętu oraz

    materiałów dołączonych do faktur,

f) rozliczanie materiałów przeznaczonych do remontu, a przekazanych wykonawcom

   (wystawianie dowodów wydania i zwrotu materiałów).

§ 13

WICEDYREKTOR I KIEROWNIK

1. W celu sprawnego kierowania szkołą Dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu

   prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektora i inne

   stanowiska kierownicze w szkole.

2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt. 1, określa ustawa lub/i organ

   prowadzący. Liczba i rodzaje stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb

   szkoły i jej możliwości finansowych.

3. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków

   i kompetencji.

4. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną.

5. Obsada stanowisk należy wyłącznie do kompetencji Dyrektora szkoły.

 § 14

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolejnym organem szkoły realizującym zadania wynikające

ze Statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych szkoły. Na plenarnych i nadzwyczajnych

posiedzeniach Rada – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje w sprawach związanych

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. Członkami

Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. Szczegółowe

zadania Rady Pedagogicznej określa Regulamin.

1. Pracą Rady Pedagogicznej kieruje Dyrektor szkoły, który zwołuje zebrania i prowadzi je

    lub przekazuje zadanie kierowania jej pracami wicedyrektorowi do spraw dydaktycznych

    szkoły.

2. W zebraniach Rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć

    z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub

    na wniosek Rady Pedagogicznej:

a) przedstawiciele Rady Rodziców,

b) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji społecznych

    i związkowych działających na terenie szkoły,

c) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługa szkoły.

3. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a) planowanie pracy pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) Rada Pedagogiczna uchwala Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki

    po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

c) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu procesu nauczania, wychowania

    i opieki nad młodzieżą,

d) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków,

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole

   po zaopiniowaniu ich przez instytucję sprawującą nadzór pedagogiczny,

g) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,

h) typowanie nauczycieli do komisji konkursowej wyłaniającej Dyrektora szkoły,

i) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

j) przygotowanie projektu Statutu Szkoły lub jego zmiany.

4. Rada na posiedzeniach plenarnych zatwierdza:

a) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

b) roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

c) wnioski zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez

    rady,

d) propozycję wprowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych,

    programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów,

e) wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznania

    uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielenia kar,

f) szkolny regulamin o charakterze wewnętrznym,

g) tematykę wewnętrznego szkolenia,

h) program i warunki prowadzenia na wniosek rodziców przedmiotów

    nadobowiązkowych, program oraz plan uczenia.

5. Na posiedzeniu plenarnym Rada opiniuje:

a) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) wnioski Dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły,

c) plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach,

d) wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz

    innych form uznania,

e) kandydatów do powierzenia funkcji dyrektora, wicedyrektora i innych funkcji

    kierowniczych,

f) odwołanie ze stanowiska Dyrektora.

6. Rada ma prawo do:

a) występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia oraz w sprawach oceny pracy

    nauczyciela,

b) eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł

    programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym,

c) wprowadzania zmian w prawidłowym rozkładzie zajęć dydaktycznych, realizacji

    treści kształcenia danego przedmiotu, przez odpowiednie zwiększenie lub

    zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu, gdy jest to

    podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela przy czym ogólny tygodniowy

   wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązkowym planem

   nauczania w cyklu okresowym.

7. Rada po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ustala

    szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalenia oraz tryb

    odwoławczy.

8. Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie wotum

    nieufności wobec Dyrektora wraz z jej pisemnym uzasadnieniem, przeprowadza

   postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie na zebraniu plenarnym.

9. Rada może zgłosić (spośród swoich członków pełnozatrudnionych) kandydatów

    do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

10. Przewodniczącym Rady jest z urzędu Dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do:

a) realizacji uchwał Rady,

b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków

Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego

szkoły,

c) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy

    i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczycieli,

e) zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oaz omawiania trybu

    i form ich realizacji,

f) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.

11. Członek Rady jest obowiązany do:

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania

    wszystkich członków Rady,

b) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji,

    do której został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

d) realizowania uchwał Rady także, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia,

e) przestrzegania tajemnicy obrad Rady,

f) przedstawienia przynajmniej dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków

   wynikających z nadzoru pedagogicznego i informacji na temat działalności szkoły,

g) zawiadomienia wszystkich członków rady o jej terminie i porządku zebrania.

12. Organizacja pracy Rady:

a) Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły,

b) Rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisjach

    nadzwyczajnych,

c) zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się

    posiedzenie Rady, Dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji).

13. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora, organu sprawującego

      nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady.

14. O zebraniu nadzwyczajnym Rady Dyrektor powiadamia członków Rady przynajmniej 3

      dni przed jej terminem.

15. Zebrania plenarne Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym

      semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji lub promowania uczniów,

      po zakończeniu rocznym zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

16. Zasady i tryb podejmowania uchwał:

a) uchwały podjęte za zebraniu plenarnym są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą

    większością głosów przy udziale co najmniej 50% liczby członków Rady,

b) uchwały podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady są prawomocne jeżeli zostały

    podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 50% członków Rady.

17. Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej:

a) Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których

    działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły

    i pracy nauczycieli,

b) pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję

   na wniosek przewodniczącego Rady,

c) komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy,

    formułuje opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

18. Nieobecność na posiedzeniu Rady:

a) członkowie usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu przewodniczącemu,

b) nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować

    jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

19. Dokumentacja pracy Rady:

a) zebrania Rady Pedagogicznej oraz zebrania jej komisji są protokołowane,

b) protokolanta wyznacza Dyrektor szkoły, który sporządza protokół w terminie 7 dni

   od daty zebrania,

c) protokolant może sporządzić protokół w formie wydruku komputerowego.

§ 15

RADA RODZICÓW

1.W Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie działa Rada

    Rodziców, która jest demokratycznie wybranym przedstawicielem rodziców i

    opiekunów wszystkich uczniów szkoły.

2. Celem współpracy Rady Rodziców z pracownikami szkoły jest:

a) realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,

b) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do działalności

    szkoły.

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

b) pomoc w doskonaleniu,

c) współudział w realizowaniu programów nauczania i wychowania oraz zadań

    opiekuńczych szkoły,

d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej

    w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

e) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowo –

    rzeczowych dla potrzeb szkoły, przeznaczonych głównie na wspieranie działań

    statutowych.

4. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają procedury wyboru Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny,

   Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw

   szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić

    fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania

    funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

   ze Statutem Szkoły.

8. Szczegóły działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 16

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.            W Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie działa Samorząd

Uczniowski zwany dalej Samorządem. Zasady funkcjonowania SU określa regulamin.

     2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

     3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi

        wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji

        podstawowych praw uczniów, takich jak:

    a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi

       wymaganiami,

    b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

    c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych

       proporcji między wysiłkiem szkolnym możliwością rozwijania i zaspokajania

      własnych zainteresowań,

   d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

      rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

     w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

  4. Dyrektor szkoły, przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, może zasięgnąć opinii

      Samorządu Uczniowskiego.

  5. Dyrektor szkoły przed podjęciem decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, zasięga

     opinii Samorządu Uczniowskiego.

  6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez

    ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są

    jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

  7. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 § 17

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPRAW SPORNYCH

1. Dyrektor jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, uczestniczy we

    wszystkich sprawach dotyczących organów szkoły, w szczególności:

a) wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej, o ile są zgodne z prawem oświatowym,

b) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie

    organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

c) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej,

d) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

e) współpracuje ze społecznym organem szkoły tj. z Radą Rodziców i Samorządem

    Uczniowskim,

f) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników

   niepedagogicznych,

g) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

h) wnoszone sprawy sporne rozstrzyga z zachowaniem prawa do wysłuchiwania każdej

    ze stron konfliktu,

i) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

j) wydaje zalecenia statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza prawo

   lub interes szkoły.

2. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły,

    Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady Rodziców

    uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie

    braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia

    organowi prowadzącemu.

3. Sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności

   dydaktyczno – wychowawczej rozwiązywane są w szkole, po wysłuchaniu wszystkich

   stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków.

4. Formami rozwiązywania sporów są:

a) bezpośrednia rozmowa zainteresowanych stron,

b) rozmowa zainteresowanych stron z przedstawicielami dyrekcji Zespołu Szkół,

c) pisemny wniosek organu pozostającego w sporze złożony na ręce Dyrektora szkoły,

d) pisemny wniosek organu pozostającego w sporze złożony do organu sprawującego

    nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół.

5. Stronami w sporze mogą być:

a) Dyrekcja szkoły,

b) Rada Pedagogiczna (reprezentująca interesy nauczycieli),

c) Rada Rodziców (reprezentująca interesy rodziców),

d) Samorząd Szkolny (reprezentujący interesy uczniów).

6. Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie rozwiązuje wychowawca klasy,

    z możliwością odwołania się stron do Dyrektora szkoły.

7. Sytuacje konfliktowe między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas,

   z możliwością odwołania się do Dyrektora szkoły.

8. Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem, a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły

    rozstrzyga wychowawca klasy, a w razie odwołania pedagog szkolny z możliwością

    odwołania się do Dyrektora szkoły.

9. Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem, a jego rodzicami stara się łagodzić wychowawca

    klasy przy pomocy pedagoga szkolnego, a w razie potrzeby innych instytucji

   chroniących prawa dziecka, na wniosek szkoły.

10. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły

      rozstrzyga Dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się do komisji dyscyplinarnej,

     organu prowadzącego szkołę lub sądu.

11. Sytuacje konfliktowe między wychowawcą lub nauczycielem a rodzicami rozstrzyga

     Dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę.

12. Sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami (prawnymi opiekunami)a szkołą

     (wychowawcą, nauczycielem, dyrekcją) oraz sytuacje konfliktowe między nauczycielami

      lub innymi pracownikami szkoły a dyrekcją, rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

13. Rozwiązanie konfliktów wymaga warunków sprzyjających swobodnej i pełnej

      wypowiedzi obu stron konfliktu w pomieszczeniu zamkniętym, bez obecności osób

      postronnych.

14. Osoba zobowiązana do rozstrzygnięcia konfliktu winna poznać i wziąć pod uwagę przy

      podejmowaniu decyzji:

a) racje obu stron, ewentualnie informacje świadków,

b) przyczyny konfliktu,

c) stopień zaawansowania konfliktu,

d) stadium zaawansowania konfliktu,

e) dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu,

f) przepisy prawne dotyczące meritum sprawy,

g) możliwość uzyskania pomocy specjalistów lub osób doświadczonych,

h) możliwość rozwiązania sprawy drogą negocjacji i kompromisu.

15. Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia należy podjąć jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 14

      dni od zgłoszenia sprawy, a w przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie do

      wyższej instancji, konieczność dokładnego zbadania sytuacji i zgromadzenia informacji)

      w ciągu jednego miesiąca.

16. Decyzja, o której mowa w pkt. 15 winna być umotywowana (w miarę potrzeb pisemnie),

    obiektywna i sprawiedliwa dla stron konfliktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

    prawa, a w szczególności ze Statutem Szkoły.

17. Od decyzji organów szkoły przysługuje stronom konfliktu odwołanie do organu

     prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

18. Organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski mogą

     powołać własne komisje rozjemcze w celu rozwiązywania konfliktów wewnętrznych.

19. Komisje rozjemcze mogą działać na podstawie wewnętrznych regulaminów zgodnie

     ze Statutem Szkoły.

§ 18

BIEŻĄCA WYMIANA INFORAMCJI MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

1. Organy szkoły obowiązane są do wzajemnego informowania się o podejmowanych

    decyzjach i planowanych działaniach.

2. Projekty podejmowanych i planowanych działań i decyzji przedstawia organom szkoły

    Dyrektor, zgodnie z ich kompetencjami stanowiącymi, do zaopiniowania lub

    zatwierdzenia.

3. Wszystkie organy szkoły mogą przekazywać informacje między sobą bezpośrednio lub

   za pośrednictwem wychowawców i nauczycieli bądź dyrekcji szkoły.

4. Dyrektor szkoły odpowiada za bieżącą wymianę informacji między organami szkoły,

    a w szczególności:

a) organizuje przynajmniej raz w semestrze zebrania Rady Rodziców i Samorządu

    Uczniowskiego w celu uzyskania opinii, zgodnie z kompetencjami tych organów,

b) zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej zgodnie ze Statutem Szkoły,

c) inicjuje spotkania reprezentacji wszystkich organów szkoły.

 


Rozdział IV - Organizacja szkoły

§ 19

1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw

    świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku

    szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym              

    określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia

    każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz

    organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły,

    łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć

    obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół

    zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych

    przez organ prowadzący.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem

    zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający

    organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy

   w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów

   obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim programem

   zalecanym dla danej klasy i dopuszczonym do użytku szkolnego.

2. W Zespole Szkół przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić

    od 25 do 32 uczniów.

 § 21

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

    i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora szkoły

    na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem zasad

    ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone

    w systemie klasowo – lekcyjnym.

3. Jednostka lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut, zajęć praktycznych 55 minut,

    pracy w bibliotece szkolnej 60 minut.

4. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę,

    w której ustali inny czas trwania jednostki lekcyjnej (nie dłuższy jednak niż jedna godzina

    zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego

    planu nauczania.

5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, ustala

    każdego roku podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych

    warunków nauki i bezpieczeństwa.

6. Podziału oddziałów, o którym mowa w ust. 5 i 6 dokonuje się po uwzględnieniu środków

    finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawach

    ramowych planów nauczania.

7. Projekt podziału oddziałów na grupy należy przedstawić w arkuszu organizacyjnym

    szkoły.

8. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia praktyczne, zajęcia dydaktyczno –

    wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, kół

    zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem

    klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.

9. Czas trwania zajęć wymienionych w pkt. 8 ustala się zgodnie z pkt. 3 i 4.

10. Zajęcia, o których mowa w pkt. 8 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę

     środków finansowych.

§ 22

RELIGIA I ETYKA

1. Zespół Szkół organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów,

    których rodzice lub sami uczniowie wyrażają życzenie; po osiągnięciu pełnoletniości

    o uczestnictwie w lekcjach religii decydują sami uczniowie.

2. Dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii mogą być organizowane lekcje etyki,

    jednak dla grupy uczniów liczącej nie mniej niż 7 osób.

3. Uczniowie nieobjęci nauką religii lub etyki, których rodzice świadomie z niej rezygnują,

    mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły, a jeżeli zajęcia religii lub etyki wypadają

    na pierwszej lub ostatniej lekcji, mogą być z nich zwalniani.

§ 23

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

1. Biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna są pracowniami szkolnymi, służącymi

    realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,

    doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród

    rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:

a) uczniowie,

b) nauczyciele,

c) pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,

d) rodzice uczniów uczących się w szkole,

e) pracownicy służby zdrowia sprawujący opiekę pielęgniarską nad uczniami,

f) przedstawiciele zakładu opiekuńczego lub przedstawiciele zakładu sponsorującego

   szkołę,

g) inne osoby niezwiązane ze szkołą „za poręczeniem” uczniów lub pracowników szkoły.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego (w grupach bądź

   oddziałach),

d) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz

    efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły w sposób umożliwiający dostęp do jej

    zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Organizacja pracy biblioteki:

a) Dyrektor szkoły zatrudnia nauczyciela bibliotekarza o odpowiednich kwalifikacjach,

b) godzina pracy biblioteki szkolnej trwa 60 minut.

6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji oraz czynności poinwentaryzacyjnych,

b) porządkowanie księgozbioru,

c) udostępnienie zbiorów biblioteki oraz innych źródeł informacji uczniom,

    nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz rodzicom,

d) propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych

    zainteresowań uczniów,

e) dbanie o stan techniczny księgozbioru,

f) dbanie o estetyczny wystrój pomieszczeń biblioteki,

g) prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych,

h) prowadzenie konkursów czytelniczych,

i) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,

j) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,

k) prowadzenie dokumentacji biblioteki,

l) przedstawienie sprawozdań z pracy biblioteki na posiedzeniach plenarnych Rady

Pedagogicznej.

7. Czytelnia stwarza uczniowi warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania

    informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

    poprzez dostęp do księgozbioru i Internetu.

8. Szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa

    Regulamin działalności biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej.

§ 24

PRACOWNIE SZKOLNE

1. W szkole kształcenie praktyczne uczniów odbywa się przede wszystkim we własnych

    pracowniach szkolnych, będących integralną częścią szkoły.

2. Szczegółowo organizację pracowni szkolnych określa Regulamin działalności pracowni

    szkolnych.

 § 25

POMIESZCZENIA

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada umiejscowione w budynku

   odpowiednie pomieszczenia, takie jak:

a) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,

b) pracownie szkolne,

c) bibliotekę,

d) pracownię multimedialną,

e) 2 pracownie komputerowe,

f) gabinet pedagoga szkolnego,

g) gabinet pielęgniarki,

h) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

i) salę gimnastyczną, siłownię,

j) świetlicę,

k) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

l) archiwum,

ł) szatnię,

m) pomieszczenia sanitarno – higieniczne.

Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 26

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników

    obsługi.

2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły,

    kierując się przy tym:

a) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,

b) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły,

c) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną,

d) właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Rodziców.

3. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym

   stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 § 27

NAUCZYCIELE I ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny

    za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks

    Pracy.

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły,

b) kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,

c) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, przyjęcia na siebie materialnej

    odpowiedzialności za sprzęt szkolny w powierzonym gabinecie,

d) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz

    zainteresowań,

e) udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu

    o rozpoznanie potrzeb uczniów,

f) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

g) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się

     i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

  - udział w pracach zespołów samokształceniowych,

  - udział w hospicjach koleżeńskich i prowadzenie lekcji otwartych,

  - gromadzenie materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych,

  - podejmowanie prób nowatorskich wzbogacających proces nauczania

     i wychowania,

- udział w konferencjach metodycznych, kursach, studiach podyplomowych

   i szkoleniach poza szkołą, projektach unijnych,

h) prowadzenie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji pracy                        

    dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,

i) wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfikacji pracy zawodowej (udział

   w radach pedagogicznych, zebraniach dotyczących spraw życia szkolnego, spotkaniach

   z rodzicami, różnych uroczystościach organizowanych przez szkołę).

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

    w szczególności:

a) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia

    w danym typie szkoły, uwzględniającego przedmioty objęte programem nauczania

    oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.

5. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły

    problemowo- zadaniowe stałe lub doraźne.

6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora

    szkoły, na wniosek zespołu.

7. W szkole działa zespół wychowawczy powołany przez Dyrektora szkoły celem

    analizowania problemów wychowawczych oraz przygotowywania opinii i wniosków

    zmierzających do rozwiązywania wszystkich spraw wychowawczych w szkole. Pracą

    zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący. W skład zespołu powinni wchodzić:

a) wicedyrektor,

b) pedagog szkolny,

c) wychowawcy klas,

d) opiekun Samorządu Uczniowskiego.

8. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą

   tworzyć zespół przedmiotowy.

9. W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:

a) zespół nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących,

b) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych.

10. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji

    programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

    a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów

    badania wyników nauczania,

c) opracowywania narzędzi badawczych oraz wyników badań,

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

    metodycznego dla początkujących nauczycieli,

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,

    warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

f) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych

   i eksperymentalnych programów nauczania.

11. Komisja przedmiotowa zobowiązana jest do dokumentowania swej pracy i składania

      z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

12. Oprócz zespołów wymienionych w pkt. 5 w szkole mogą funkcjonować inne komisje

      o charakterze doraźnym lub stałym:

a) komisje egzaminacyjne,

b) komisje rekrutacyjne,

c) komisja świadczeń socjalnych,

d) komisja funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

e) komisja przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych,

f) komisja społecznego przeglądu warunków pracy i nauki,

g) służba bhp,

h) zespoły doraźne opracowujące:

- projekt planu pracy szkoły na dany rok szkolny,

- tygodniowy plan zajęć edukacyjnych,

- projekt dokumentów wewnątrzszkolnych.

13. Zadania zespołów i komisji regulują odrębne przepisy.

 § 28

INNOWACJE

1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach

    określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania naukowe.

2. Zespół Szkół może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej „innowacją”

   dotyczącą:

a) nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające na celu

    poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów treści

    kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności działania szkoły,

b) innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

    całą szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup),

c) innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych

    i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych,

d) innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze środków

    budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę) i pozabudżetowych

   (po uzyskaniu środków finansowych).

3. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

4. Innowacje dotyczące programów nauczania w szkole mogą polegać na:

a) modyfikacji programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji

    Narodowej i Sportu,

b) łącznym, blokowym nauczaniu dwóch lub więcej przedmiotów pokrewnych

     na podstawie jednego programu nauczania,

c) realizowaniu własnego, autorskiego programu nauczania zajęć edukacyjnych.

5. Innowacje nie mogą naruszać podstaw programowych, ramowych planów nauczania

   w zakresie określonego przez te plany wymiaru godzin poszczególnych godzin i zajęć

   obowiązkowych w cyklu nauczania szkoły oraz zasad oceniania, klasyfikowania

   i promowania uczniów.

6. Uchwały w sprawie prowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

7. Po zakończeniu innowacji Dyrektor szkoły zobowiązany jest dokonać oceny wyników tej

   innowacji.

§ 29

WYCHOWAWCA ODDZIAŁU / KLASY

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział / klasę szczególnej opiece wychowawczej

    jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale – wychowawcy.

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by

    wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku

    uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej

    klasy (oddziału), tj. dziennik, arkusze ocen i świadectwa szkolne.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

    a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz

    przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole

    uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole

    uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami):

 - różne formy życia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski,

 - ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji

   wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego oraz Programu

   Profilaktycznego Szkoły,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi

    i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,

    którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie

   uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi),

d) utrzymuje zgodnie z § 9 kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb wychowawczo – opiekuńczych ich dzieci,

- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach

  wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich

  działaniach,

- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi

  kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych

  oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy

  udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad

  udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

   ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ

  na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

9. Zespół Szkół zapewnia początkującemu nauczycielowi, wychowawcy:

a) indywidualną opiekę ze strony doświadczonego nauczyciela wytypowanego przez

   Radę Pedagogiczną,

b) pomoc merytoryczną i metodyczną ze strony wicedyrektora,

c) możliwość uczestniczenia we wszystkich formach dokształcania organizowanych

    przez placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 30

PEDAGOG SZKOLNY

1. Zespół Szkół organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz

   nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2. Pomocy, o której mowa w pkt. 1 udziela pedagog szkolny.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

a) rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

    i możliwości ich zaspokajania,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f) podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu

   Wychowawczego, Programu Profilaktyki Szkoły orz wspieraniu nauczycieli w tym

   zakresie,

g) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku

    kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

h) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

i) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych

   do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności

   w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom,

j) wspieraniu nauczycieli i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów

   wychowawczych,

k) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,

l) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:

   porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 § 31

NAUCZYCIELE

1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół jest członkiem Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele religii zatrudnieni są w szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.

3. Zespół Szkół może podejmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz

    studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli w celu odbycia przez nich praktyk

    pedagogicznych (nauczycielskich) według zasad określonych odrębnymi przepisami.

    Dyrektor szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna spośród

    nauczycieli szkoły.

Rozdział VI - Uczniowie szkoły

§ 32

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej

    lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.

3. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie

    ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

4. Warunkiem przyjęcia ucznia do Zespołu Szkół jest ukończenie gimnazjum potwierdzone

    świadectwem jego ukończenia.

§ 33

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY

1.Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie

   odbywa się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Śląskiego Kuratora Oświaty, który decyduje

   o formie rekrutacji na terenie województwa.

2. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, w oparciu

    o rozporządzenie MENiS w sprawie warunków przyjmowania uczniów szkół, a jej

    decyzje zatwierdza Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji

    i określa zadania członków.

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów

    ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc,

    którymi dysponuje szkoła.

4. Do zadań komisji należy:

a) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji do klas

    pierwszych, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,

b) ustalenie na podstawie aktualnych kryteriów przyjęć, listy kandydatów,

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

5. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej szkoły zawodowej, technikum

    zawodowego jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego

   o uprawnieniach szkoły publicznej, a także pozytywny wynik egzaminu gimnazjalnego.

a) kandydaci do wyżej wymienionych szkół dla młodzieży muszą oprócz wymagań

   określonych w pkt. 5 spełniać wymagania zdrowotne określone dla danego

   zawodu potwierdzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań

   profilaktycznych,

b) kandydaci do szkół zawodowych dodatkowo załączają zaświadczenie lekarskie

    stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym

    zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły

    zawodowej i technikum decydują:

a) punkty za uzyskane świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego

    matematyki oraz z trzech przedmiotów wybranych przez komisję dla

    poszczególnych zawodów i specjalności,

b) punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

c) liczbę punktów za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych

    organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz za

    osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) liczbę punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

    w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

    gimnazjalnego.

7. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych

   w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz

   w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym

    ustalono indywidualny tok lub program nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru

    kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią

    publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów

   o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub

   poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są

   do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę.

9. Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla obywateli polskich czasowo

    przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą stosuje się odpowiednio

    przepisy pkt. 5, pkt. b.

10. Do klasy programowo wyższej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół przyjmuje się

 ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub

    niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej tego samego typu, odpisu

   arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, wymagania

   zdrowotne, o których mowa w pkt. 5, pkt. a,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych

    na zasadach określonych odrębnymi przepisami (w sprawie oceniania,

    klasyfikowania i promowania) w przypadku zmiany tego typu szkoły, profilu

    klasy lub ubieganie się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to z ostatniego

    świadectwa ucznia,

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego

    świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie

    sumy lat nauki szkolnej ucznia.

11. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w pkt. 10, pkt. b, przeprowadza się

    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy

    programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć

    edukacyjnych z wychowania fizycznego.

12. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń

      przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

13. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego

      niż ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu

      uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

a) uczyć się języka obcego obowiązującego w danym oddziale, wyrównując braki

     programowe we własnym zakresie do końca roku szkolnego,

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się

   w poprzedniej szkole,

c) uczęszczać do klasy z nauką danego języka w innej szkole.

14. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako

     przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin

     klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej

     szkoły, wyznaczony przez Dyrektora szkoły, a przypadku gdy Dyrektor 

     nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez

    dyrektora innej szkoły.

15. Dyrektor szkoły:

a) decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych szkół

    ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół,

b) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w przypadku gdy:

- uczeń powraca z zagranicy,

- liczba kandydatów do lasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych

  miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji

  rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, która nie przeprowadziła postępowania

  kwalifikacyjnego.

c) przyjmuje uczniów do szkół Zespołu na podstawie ustaleń komisji                                         

   rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas

   pierwszych,

d) proponuje kandydatom, którzy na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

    nie zostali przyjęci do wybranej przez nich szkoły Zespołu, zmianę

    typu szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół, jeżeli szkoła ta dysponuje jeszcze wolnymi

    miejscami.

16. Dyrektor szkoły ponadto:

a) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum,

    którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie, ogłasza termin

   dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku o ile ten termin nie został

   ustalony przez Śląskiego Kuratora Oświaty,

b) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu Zespół Szkół informacje

    dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku niedokonania pełnego naboru

    do szkół Zespołu o ilości wolnych miejsc,

c) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w pkt. 10, pkt. b,

d) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów,

   warunków przyjęć i rekrutacji.

17. Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje

   rodzicom (prawnym opiekunom) kandydata do Dyrektora Zespołu Szkół

   Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy

   przyjętych uczniów do klas pierwszych.

18. Po ogłoszeniu listy przyjętych, każdy kandydat winien w określonym terminie

     potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły, co jest jednoznaczne z dostarczeniem oryginału

    świadectwa ukończenia gimnazjum.

19. W przypadku braku takiego potwierdzenia dany kandydat zostaje skreślony z listy

      przyjętych, a na jego miejsce przyjmuje się kandydata będącego pierwszym na liście

      rezerwowej.

 § 34

1. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczęszczają uczniowie od 16 roku życia,

     po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, w przypadku

     powtarzania klasy, wiek ten może ulec przesunięciu.

2. Do Technikum Zawodowego o czteroletnim cyklu kształceniu uczęszczają uczniowie nie

   dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, w przypadku powtarzania klasy wiek ten może ulec

   zmianie.

 § 35

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1.Uczeń Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie ma prawa jak

   każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, określone odrębnymi przepisami, w tym

   Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, umożliwiającego zachowanie

    właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania

    i zaspokajania własnych zainteresowań,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu

    bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

    psychicznej,

c) poszanowania jego godności własnej, nietykalności osobistej oraz dyskrecji

   w sprawach prywatnych,

d) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi

   wymaganiami,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,

    a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym godności osobistej

    innych uczestników procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach

   pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach,

g) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

h) sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

    i zachowaniu,

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

j) pomocy w przypadku trudności w nauce,

k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

    księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

l) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

m) indywidualnego toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

n) odwołania do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej w przypadku podjęcia

    krzywdzącej dla ucznia decyzji administracyjnej lub pedagogicznej, a w przypadku

    negatywnego rozpatrzenia, do organu prowadzącego lub organu nadzorującego

    szkołę.

2. Uczniowie mają prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

    oraz rekreacyjno-rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

    organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, a w szczególności do:

a) organizowania wycieczek turystycznych, krajoznawczych i dydaktycznych,

    w przypadku klas maturalnych wyłącznie jednodniowych,

b) organizowania dyskotek, wieczorków klasowych w dni wolne od zajęć lub

    poprzedzające dzień wolny, w godzinach określonych regulaminem szkoły,

c) organizowania studniówki w przypadku klas maturalnych.

 § 36

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz

    Regulaminie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu

    szkoły, przy czym spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia szkoły

    ponadgimnazjalnej powyżej 18 roku życia nie jest nakazem prawnym

    w Rzeczypospolitej Polskiej i polega na podporządkowaniu się zasadom

    statutowym szkoły, których łamanie powoduje sankcje dyscyplinarne włącznie

    ze skreśleniem z listy uczniów,

b) uczęszczania na wszystkie zajęcia obowiązkowe i te nadobowiązkowe, w których

    uczestnictwo uczeń pisemnie zadeklarował,

c) punktualnego przybywania do szkoły i niespóźniania się na lekcje,

d) usprawiedliwiania nieobecności w szkole lub spóźnień zgodnie z ustalonymi

    w regulaminie szkoły zasadami,

e) maksymalnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę podczas lekcji,

    rzetelnej pracy nad poszerzeniem wiedzy i kształceniem umiejętności,

f) przygotowywania się do zajęć, posiadania niezbędnych materiałów i narzędzi

    pracy, samodzielnego wykonywania zadań domowych i utrwalania materiału

   z poprzednich lekcji, wykonywania poleceń nauczyciela mających na celu

   przyswojenie wiadomości i umiejętności programowych,

g) zaangażowania w proces dydaktyczno-wychowawczy poprzez różnorodne formy

    aktywności.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

    nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności:

a) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i miejscach publicznych,

b) dbania o czystość mowy ojczystej,

c) bycia tolerancyjnym wobec osób o innych przekonaniach religijnych

    i światopoglądowych,

d) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły,

e) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

f) szanowania godności osobistej drugiego człowieka,

g) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady

    Pedagogicznej, nauczycieli, pracowników szkoły i ustaleniom Samorządu

    Uczniowskiego.

3. Uczeń ma obowiązek odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

    a w szczególności:

a) dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów w czasie zajęć dydaktyczno –

    wychowawczych,

b) zawiadamiania wychowawcy lub Dyrektora o zagrożeniach życia lub zdrowia,

c) wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu,

    używania narkotyków i innych środków odurzających,

d) niewnoszenia na teren szkoły i nieużywania broni oraz narzędzi i środków służących

    do obezwładniania oraz środków pirotechnicznych,

e) nieprzynoszenia do szkoły drogocennych przedmiotów,

f) niewychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji oraz przerw,

g) nieużywania podczas lekcji telefonów komórkowych i innych urządzeń

    elektronicznych,

h) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru i wygląd

    zewnętrzny.

4. Uczeń ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

    a w szczególności:

a) dbania o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

b) utrzymywania czystości w pomieszczeniach szkolnych i wokół szkoły,

c) dbania o sprzęt szkolny,

d) właściwego korzystania z urządzeń szkolnych w tym sanitarno-higienicznych,

e) godnego reprezentowania szkoły w niej i poza nią.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Regulaminie Szkoły.

 § 37

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 

1. Frekwencja uczniów poniżej 85% kwalifikuje klasę do wnikliwej analizy dokonywanej

    przez wychowawcę, samorząd klasowy, klasową radę rodziców i dyrekcję szkoły.

2. Podstawą do usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach ucznia może być

    usprawiedliwienie wypisane na szkolnym druku przez rodziców (opiekunów prawnych),

    jednak nieobecność taka nie może obejmować okresu dłuższego niż trzy dni, w innym razie

    należy przedstawić wychowawcy klasy zwolnienie lekarskie, które będzie podstawą

    do usprawiedliwienia nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni.

3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność podczas lekcji lub zajęć

   praktycznych niezwłocznie po przyjściu do szkoły, a powstałe z tego tytułu zaległości

   w nauce uzupełnić. W przypadku nieobecności trwającej do 5 dni (licząc od pierwszego

   dnia nieobecności) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są

   poinformować wychowawcę o przyczynach jego nieobecności. Jeżeli rodzice (prawni

   opiekunowie) nie powiadomili wychowawcy w wyżej wymienionym terminie

   o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, wychowawca wysyła listem

   poleconym – za potwierdzeniem odbioru – informację o nieuczęszczaniu ucznia do szkoły,

   wyznaczając termin przybycia rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły, równocześnie

   zaznaczając, że nieprzybycie rodziców w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie

   ucznia z listy uczniów za porzucenie szkoły.

4. Zwolnień uczniów z lekcji w danym dniu nauki dokonuje wychowawca klasy, natomiast z

    ostatniej godziny lekcyjnej nauczyciel przedmiotu po wcześniejszej zgodzie wychowawcy

    klasy. Nauczyciel zaznacza nieobecność ucznia w dzienniku.

5. Uczeń zwolniony z lekcji wychowania fizycznego na podstawie

   długoterminowego zwolnienia lekarskiego (oświadczenia rodziców) może być zwolniony

   z zajęć odbywających się na pierwszych lub ostatnich godzinach przez Dyrektora szkoły.

   Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu 

   z wychowawcą klasy.

6. Rodzice mogą usprawiedliwić nieobecność uczniów, o których mowa w pkt. 2 dopóki

    frekwencja poszczególnych uczniów i klasy nie budzi zastrzeżeń. W przeciwnym razie

    wychowawca, zespół uczących w danej klasie i dyrekcja szkoły określają specjalne rygory

    dotyczące usprawiedliwiania nieobecności.

7. Ilość godzin nieobecności usprawiedliwionej ma ścisły wpływ na ocenę z zachowania.

8. Usprawiedliwienia wychowawcy klas przechowują do końca każdego roku szkolnego.

9. Nieprzystąpienie ucznia do wyżej wymienionych egzaminów:

- maturalnego,

- z przygotowania zawodowego i nauki zawodu,

- klasyfikacyjnego,

- poprawkowego,

   może zostać usprawiedliwione tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego według

   ustalonych procedur.

10. Szczegóły usprawiedliwiania godzin oraz zwalniania uczniów z zajęć zawarte są

      w Regulaminie Szkoły.

§ 38

NAGRODY I KARY

1. W szkole dla uczniów przewiduje się nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia szkolne

     i właściwą postawę uczniowską, zaś kary za rażące zaniedbywanie lub lekceważenie

     obowiązków szkolnych oraz przejawianie zachowań niegodnych ucznia.

2. W Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie stosowane są

    następujące nagrody:

 - pochwała przed klasą,

 - wyróżnienie na apelu szkolnym,

 - upominek rzeczowy,

 - list pochwalny,

 - stypendium za wyniki w nauce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

    przepisami: art.90 k Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

    z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. poz

    141).

Uczniowie osiągający na koniec roku szkolnego średnią ocenę 4,75 i wyższą oraz angażujący

się w życie szkoły zgodnie z kryteriami zasługują na ocenę wzorową i mogą być na wniosek

wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, Samorządu Uczniowskiego

typowani do nagród: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu oraz innych.

 - świadectwo z wyróżnieniem,

 - dyplom uznania.

3. Koszty nagród pokrywa Rada Rodziców lub Dyrektor szkoły w miarę posiadanych

    środków finansowych. Wszystkie nagrody i wyróżnienia odnotowuje wychowawca.

4. O ważniejszych nagrodach dyrekcja powiadania całą społeczność szkolną poprzez:

    zamieszczenie informacji na stronie internetowej, informacje w gablotach szkolnych lub

    podczas apeli szkolnych.

5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za:

- wybitne osiągnięcia w nauce,

- wysoką frekwencję,

- udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach,

- indywidualne, wybitne osiągnięcia przynoszące szkole zaszczyt,

- wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

6. Nagrody przyznawane są przez:

- dyrekcję,

- Radę Pedagogiczną,

- Radę Rodziców,

- wychowawców i nauczycieli,

- Samorząd Uczniowski,

- komisje konkursów.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej z

    tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

8. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.

9. Narody dla całej kasy można przyznać za:

a) konkursy międzyklasowe,

b) najwyższą frekwencję klasową w szkole.

10. Nagroda jest dobrem nabytym. Nie można jej uczniowi odebrać ani wykreślić

     z dokumentacji szkolnej.

 § 39

1. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej

    ucznia.

2. Kara winna być adekwatna do czynu i stopnia zawinienia.

3. Stosowanie kar dyscyplinujących wobec uczniów szkoły podlega stopniowaniu.

4. W przypadku szczególnie drastycznego przewinienia uczeń może być ukarany bez

    zachowania stopniowania kar.

5. Uczeń ma prawo odwołać się od kary. Sposób odwołania określa Statut Szkoły.

6. Kary wymierzone uczniom i klasie wychowawcy odnotowują w dzienniku (notatkach).

7. Kara może być udzielona uczniowi za:

a) nieprzestrzeganie postanowień Statutu oraz regulaminów szkolnych,

b) lekceważenie zasad porządku obowiązującego w szkole, prowadzącego

    do uniemożliwienia innym skutecznej pracy,

c) naruszenie dobra, godności i nietykalności cielesnej człowieka w szkole i poza nią,

d) za przejawy wandalizmu,

e) niszczenia mienia społecznego,

f) chuligaństwo,

g) naruszenia zasad kultury (np. używania wulgarnego słownictwa),

h) używanie obraźliwych słów wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników

    szkoły,

i) uleganie nałogom (alkoholizm, nikotynizm, narkomania itp.),

j) kłamstwa,

k) destrukcyjny wpływ na społeczność klasy,

l) fałszerstwa dokumentów szkolnych,

m) niszczenie mienia szkoły,

n) demoralizowanie młodzieży.

8. Nieprzestrzeganie przez ucznia postanowień zawartych w pkt. 7 ppkt. a – n powoduje

    nałożenie na ucznia następujących kar dyscyplinarnych:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) nagana z ostrzeżeniem,

d) powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadku

    rażącego zaniedbywania obowiązku nauki lub kolizji z prawem,

e) skreślenie z listy uczniów w przypadku uczniów nieobjętych obowiązkiem nauki,

f) skreślenie z listy uczniów w trybie natychmiastowym,

9. Uczeń posiadający nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania

    nie ma prawa pełnić żadnych funkcji w klasie ani w szkole.

10. Szkoła (wicedyrektor lub wychowawca klasy) ma obowiązek informować rodziców

     (prawnych opiekunów) ucznia, listownie listem poleconym – za potwierdzeniem odbioru

– lub osobiście, o zastosowaniu wobec niego kary z podaniem informacji o trybie

   odwoławczym.

11. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

12. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia,

      nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

13. Kara nagany wpływa na ocenę z zachowania. O karze nagany Dyrektor szkoły

      powiadamia Radę Pedagogiczną na nadzwyczajnym posiedzeniu.

§ 40

SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

1. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w formie decyzji administracyjnej

    w przypadku karygodnego naruszenia regulaminów wewnętrznych obowiązujących

    na terenie szkoły oraz nieprzestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii

    Samorządu Uczniowskiego, po uprzednim:

a) zawiadomieniu ucznia i rodzica o możliwości skreślenia go z listy uczniów,

b) zastosowaniu zasad stopniowania kary i braku pozytywnych rezultatów

    w zachowaniu ucznia.

3. W przypadku wykroczenia lub przestępstwa uczeń może być skreślony w trybie

    natychmiastowym.

4. Skreślenie z listy uczniów szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:

a) nierozpoczęcia nauki w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego

    i nieusprawiedliwieniu nieobecności,

b) rażącego wandalizmu,

c) spożywania alkoholu na terenie szkoły lub poza nią,

d) przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

e) posiadania, rozprowadzania i zażywania wszelkiego rodzaju substancji odurzających i

    narkotykowych,

f) prawomocnego wyroku pozbawienia wolności lub umieszczenia w zakładzie

   poprawczym, bez zawieszenia wykonania kary,

g) otrzymania trzeciej nagany Dyrektora szkoły w semestrze,

h) zerwanie umowy o zatrudnienie przez zakład pracy, w którym uczeń zasadniczej

    szkoły zawodowej realizuje zajęcia praktyczne,

i) drastyczne naruszenie godności i nietykalności innego człowieka,

j) pobicia innej osoby dającego się stwierdzić obdukcją lekarską, powodującego

   uszkodzenie ciała lub straty moralne ,

k) fizycznego bądź psychicznego znęcania się nad inną osobą: szantażu, zastraszania,

    nakłaniania do czynów przestępczych, wyłudzania pieniędzy lub innych dóbr

    materialnych bądź niematerialnych, szykanowania z powodu przekonań, poglądów,

    wyznania itp.,

l) drastycznego naruszenia dobrego imienia szkoły,

m) szkalowania bądź zniesławiania nauczycieli, pracowników szkoły lub uczniów,

n) kradzieży,

o) opuszczenia powyżej 50 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia,

p) stanu zdrowia uniemożliwiającego uczęszczanie do szkoły i prowadzenie nauczania

    indywidualnego,

q) przeniesienia ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców lub Rady Pedagogicznej,

r) wygaśnięcia obowiązku szkolnego związanego z przekroczeniem określonego wieku,

s) dokonanie przestępstwa komputerowego na terenie szkoły, polegającego na:

    świadomym wprowadzeniu wirusów, włamaniu na szkolną stronę internetową, a także

    spoofing – podszywanie się od legalnych użytkowników, sniffing – przechwytywanie

    cudzej korespondencji, phreaking – włamanie się do systemów komunikacyjnych

    w celu dokonania darmowych połączeń, carding – kradzież karta kredytowych,

t) nagrywanie, rozpropagowywanie filmów naruszających godność drugiego człowieka,

u) złamania zasad warunkowego uczęszczania do szkoły.

5. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły musi być złożony przez wychowawcę

    klasy, członka Rady Pedagogicznej Dyrektorowi szkoły na piśmie. Forma pisemna nie jest

    wymagana w przypadku gdy wnioskującym jest Dyrektor.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić pisemnie o wszczęciu postępowania

   w sprawie skreślenia z listy uczniów zainteresowanego ucznia, który ukończył 18 lat lub

   jego rodziców (prawnych opiekunów) jeżeli nie ukończył 18 lat przeprowadzić

   postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności mogących

   mieć wpływ na decyzję Rady Pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) i zagrożony

   skreśleniem uczeń mają prawo wysłuchania osób przesłuchiwanych w sprawie i oceny

   materiału dowodowego, prawo obrony i prawo wypowiedzi. Wszystkie wypowiedzi

   mające charakter dokumentów w sprawie muszą być podpisane przez osoby

   wypowiadające się i zainteresowane lub zaopatrzone w informacje o odmowie podpisania.

   Uczeń wypowiadający się w sprawie, mający mniej niż 18 lat, musi być przesłuchiwany

   w obecności rodziców. O przesłuchaniach należy zainteresowane osoby powiadomić

   pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Dyrektor szkoły przedstawia wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor szkoły ma obowiązek uzyskać opinię Samorządu Uczniowskiego i dołączyć

    protokół zawierający stanowisko Samorządu do akt sprawy.

9. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor szkoły przy akceptacji Rady

    Pedagogicznej zwykłą większością głosów.

10. Decyzję o skreśleniu Dyrektor doręcza uczniowi lub jego rodzicom (prawnym

     opiekunom) w przypadku ucznia niepełnoletniego na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

11. Uczeń ma prawo odwołać się od orzeczonej kary na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej

     orzeczenia do Śląskiego Kuratora Oświaty.

12. Do czasu uprawomocnienia się decyzji uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły.

13. W uzasadnionych przypadkach kara skreślenia ucznia z listy uczniów może być

      zastąpiona przeniesieniem ucznia do innej szkoły.

 § 41

ODWOŁANIA OD KAR

1. Uczeń może odwołać się od orzeczonej kary wyłącznie na piśmie:

a) od kary orzeczonej przez wychowawcę klasy odwołuje się uczeń lub jego rodzice

   (prawni opiekunowie) do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni; dyrektor rozpatruje

    odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania; decyzja Dyrektora jest

    ostateczna,

b) od kary orzeczonej przez dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni

    opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora szkoły najpóźniej w ciągu 7 dni;

    odwołanie rozpatruje Dyrektor w ciągu 7 dni od jego otrzymania po zasięgnięciu opinii

    Rady Pedagogicznej,

c) od kary orzeczonej przez Dyrektora szkoły w sprawie skreślenia ucznia z listy

    uczniów, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się

    do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia

    decyzji za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Dyrektora szkoły; Dyrektor

    szkoły w ciągu 7 dni ma obowiązek przekazać odwołanie wraz z dokumentacją

    sprawy do organu nadzorującego.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 42

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego

   skład, zawierających nazwę Zespołu.

3.Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół powinny mieć u góry nazwę

   Zespołu Szkół.

4.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące

    w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły, nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest

    na pieczęci urzędowej.

5. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materialnej określają

    odrębne przepisy.

7. Statut Szkoły jest dokumentem otwartym na wszelkie zmiany i innowacje wynikające 

    ze zmian w prawie oświatowym oraz wnioski i ustalenia w ramach współpracy z różnymi

    instytucjami wspierającymi pracę placówki.

8. Wnioski w sprawie zmian w Statucie mogą składać wszystkie organa Zespołu Szkół.

9. Zmiany w Statucie Szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna zgodnie z kompetencjami,

    po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

10. Zmiany wprowadza się jako aneks do Statutu Szkoły w postaci uchwały Rady

     Pedagogicznej.

 

 

Statut Szkoły obowiązuje od daty jego uchwalenia, tj. 19.09.2012r.

 

                                                                

 

                                                                   Dyrektor

                                                                    mgr inż. Mariusz Sroka

R
 

R
 

R
 

Rekrutacja 2018Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.