Dziś imieniny:
Bernarda Samuela

Trwają zapisy do naszej szkoły. Bądź w naszej lidze - Lidze Zawodowców.
REGULAMIN POWIATOWEJ REPREZENTACJI MŁODZIEŻY

POWIATU TARNOGÓRSKIEGO.

 

Treść regulaminu:
I. Postanowienia ogólne.
II. Skład Powiatowej Reprezentacji Młodzieży.
III. Zadania opiekuna Powiatowej Reprezentacji Młodzieży.
IV. Dokumentacja Powiatowej Reprezentacji Młodzieży.
V. Przepisy końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1

W Powiecie Tarnogórskim działa Powiatowa Reprezentacja Młodzieży zwana dalej “ PRM ”.

art. 2

PRM tworzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski.

art. 3

Regulamin PRM nie może być sprzeczny z Prawem Oświatowym.

art. 4

Celem działania PRM jest:

 • integracja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego;
 • stwarzanie uczniom możliwość rozwoju zainteresowań;
 • możliwość wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących młodzieży w powiecie;
 • stwarzanie również możliwość współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach, oraz lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 • wypracowanie dodatkowych form spędzania czasu wolnego.


II. SKŁAD POWIATOWEJ REPREZENTACJI MŁODZIEŻY.

art. 5
W skład PRM wchodzą:

 • koordynatorzy z poszczególnych szkół;
 • reprezentanci uczniów danej szkoły.

 

art. 6

Kadencja PRM trwa jeden rok. PRM działa zgodnie z przyjętym planem pracy na dany rok szkolny.

art. 7

Do zadań PRM należy:

 • opracowanie programu prac PRM;
 • podejmowanie działań w zakresie międzyszkolnym (np. organizowanie konkursów międzyszkolnych, współorganizować przedsięwzięć naukowych i sportowych);
 • organizacja imprez kulturalnych związanych ze sportem, sztuką, literaturą i muzyką;
 • działalność charytatywna;
 • nawiązywanie kontaktów z młodzieżą innych państw;
 • realizacja zadań turystyczno – krajoznawczych w formie wyjazdów integracyjnych;
 • wymiana doświadczeń i opinii na temat imprez i akcji organizowanych w poszczególnych szkołach;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji prac PRM.

III. ZADANIA OPIEKUNA POWIATOWEJ REPREZENTANCJI MŁODZIEŻY.

art. 8

Opiekun PRM:
czuwa nad całokształtem prac PRM;
doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;
zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

IV. DOKUMENTACJA POWIATOWEJ REPREZENTANCJI MŁODZIEŻY.

art. 9

Dokumentacja PRM składa się z:

 • regulaminu PRM;
 • planu pracy PRM na dany rok szkolny;
 • regulaminów przeprowadzanych konkursów;
 • bieżącej dokumentacji prac PRM.


V. PRZEPISY KOŃCOWE.

art. 10

Spośród opiekunów PRM wyjawia się trzech przedstawicieli,którzy tworzą Grupę Koordynującą działania PRM.

Rekrutacja 2018Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.